เรื่อง :: ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2

       ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ทุนอุดหนุนการวิจัย โครงการ 1 อาจารย์ 1 งานวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน งบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 2 1. โครงการวิจัยทุนละไม่เกิน 10,000 บาท เป็นการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 2. โครงการวิจัยทุนละไม่เกิน 25,000 บาท เป็นการทำวิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ http://irdmcru.mcru.ac.th/_3form.php ชื่อไฟล์ : (แบบฟอร์ม) แบบเสนอโครงการวิจัยพัฒนาการเรียนการสอน ประกอบการเสนอของบประมาณประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ส่งข้อเสนอตั้งแต่วันนี้ - วันจันทร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


: 09 มิ.ย. 2565