เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน

       

 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน โครงการ “อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 1.อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับคณะและสถาบัน(หลักสูตรที่ 5 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ระหว่างวันที่ 15-16 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 2.อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร(หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) ระหว่างวันที่ 25-26 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 3.อบรมผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระดับหลักสูตร (หลักสูตรที่ 2 สำหรับผู้ไม่มีประสบการณ์) รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 มีนาคม 2564 ณ หอประชุมใหญ่ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เอกสารแนบ

 
 


: 18 ก.พ. 2564