เรื่อง :: ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 (หลักสูตรออนไลน์)

        ? มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี (สสวท.) จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพครูให้มีสมรรถนะของครูยุคใหม่ สำหรับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ❤️ ( #หลักสูตรออนไลน์ ) ❤️ ให้แก่ครูคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และวิทยาการคำนวณ ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าร่วมอบรม จำนวน 2 รุ่น ?รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 22-23 พฤษภาคม 2564 และ ?รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 29-30 พฤษภาคม 2564 ? เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2563 (รุ่นละ 150 ท่าน) ⭐ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่⭐ 089-774-1412 อ.ดร.ภูมินทร์. สุมาลัย ?? 092-583-3657 นางสาวแพรพรรณ เกตุรักษา ??

รายละเอียดเพิ่มเติม


: 21 เม.ย. 2564