เรื่อง :: ประกาศทุนมูลนิธินายห้างโรงปูน

       

 
ประกาศทุนมูลนิธินายห้างโรงปูน สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ มีความประพฤติดี ผลการเรียนไม่น้อยกว่า 2.50 และเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยนักศึกษาที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา ให้ "เขียนนำเสนอถึงความจำเป็นในการขอรับทุน (เขียนสรุปข้อมูลเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู้ขอทุน ซึ่งมีความลำบากของครอบครัว ตลอดจนปัญหาต่าง ๆ ที่มีพร้อมทั้งความคาดหวังในการศึกษา หรือการประกอบอาชีพในอนาคต) ตามเอกสารแบบฟอร์มการเขียนความจำเป็น ในการขอรับทุนการศึกษา สามารถส่งไฟล์เอกสารกลับมาได้ที่ E-mail : tarineetho@mcru.ac.th ค่ะ ภายในวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 ****โดยทุนการศึกษานี้ คณะวิทย์ฯ จะคัดเลือกตัวแทนผู้มีคุณสมบัติจากเอกสารที่นักศึกษาเขียนความจำเป็นในการขอรับทุน เพื่อไปสัมภาษณ์ในระดับมหาวิทยาลัยอีกครั้งหนึ่งค่ะ ทั้งนี้ วัน เวลา และสถานที่ในการสัมภาษณ์ของมหาลัย กองพัฒนานักศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 


: 05 ต.ค. 2564