เรื่อง :: ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มกราคม 2565

       ประกาศสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์ ในเดือน มกราคม 2565 ครั้งที่1 ขณะนี้ได้เปิดรับสมัครสอบทักษะด้านคอมพิวเตอร์สำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป โดยสามารถสมัครผ่านระบบสมัครสอบ http://pmis.mcru.ac.th/mcru02/exc/ ตามวันและเวลาดังต่อไปนี้
***ให้นักศึกษาสมัครเป็นคณะตามเวลาดังกล่าว หากสมัครไม่ตรงคณะจะไม่มีรายชื่อในการเข้าทดสอบทักษะคอมพิวเตอร์ตามวันเวลาที่เปิดสอบ
***กรณีนักศึกษาสมัครสอบ 2 ครั้งแระจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม หลังจากนั้นต้องเสียค่าสมัครสอบครั้งละ 100 บาท


: 13 ธ.ค. 2564