เรื่อง :: ร่างเอกสารประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ 2 ตา จำนวน 30 กล้อง

       

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ๒ ตา จำนวน ๓๐ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง มีความประสงค์จะ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ๒ ตา จำนวน ๓๐ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๒๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ ครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ ๒ ตา จำนวน ๓๐ กล้อง ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.mcru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๗๒๐๕๓๖-๙ ต่อ ๓๑๒๕ ในวันและเวลาราชการ หมายเหตุ : ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา(เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ขอรับเอกสารจนถึงวันเสนอราคา ประกาศ ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 และสิ้นสุดการวิจารณ์ วันที่ 2 มีนาคม 2565
        
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 25 ก.พ. 2565