เรื่อง :: ประกาศมาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 3

       

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ได้ประกาศ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาด ของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 ไปแล้วนั้น แม้นว่าสถานการณ์ผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 มีจํานวนมาก แต่เมื่อพิจารณาปัจจัยความรุนแรงของ อาการป่วยแล้ว พบว่า ยังอยู่ในความสามารถที่ภาครัฐสามารถบริหารจัดการได้ อาศัยอํานาจตามความ ในมาตรา 31 ของพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.2547 และมติเห็นชอบของคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัย ในการประชุมวาระพิเศษ วันที่ 3 มีนาคม 2565 จึงประกาศ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวัง การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 3 ดังนี้ ให้ยกเลิกความในข้อ 2 และข้อ 3 ของประกาศ เรื่อง มาตรการในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของ โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2565 นอกนั้นให้คงปฏิบัติตามประกาศเดิมทุกประการ
ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 3)
ประกาศมาตรการเฝ้าระวัง (ฉบับที่ 2)
 
 


: 04 มี.ค. 2565