เรื่อง :: สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 26

       สถาบันคลังสมองของชาติ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาคณะ รุ่น 26 ในวันที่ 17-19 สิงหาคม 2565 ผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม Zoom โดยมีค่าลงทะเบียน 15,000 บาท/ท่าน ทั้งนี้สามารถลงทะบียนได้ที่ www.knit.or.th ภายในวันที่ 10 สิงหาคม2565


: 19 ก.ค. 2565