เรื่อง :: การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45

       การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45
โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นเจ้าภาพ
The 45th Electrical Engineering Conference (EECON 45th#)
วันที่ 16 - 18 พฤศจิกายน 2565
ณ ภูสักธารรีสอร์ท, จังหวัดนครนายก
Deadline submission: 22 กรกฎาคม 2565
Website: https://ee.eng.swu.ac.th/eecon45/
Facebook: https://www.facebook.com/eecon45th.swu/
ติดต่อสอบถาม:
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์รักษ์
หมายเลขโทรศัพท์: 02-649-5000 ต่อ 27070
E-mail: eecon45th@gmail.com


: 22 ก.ค. 2565