เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 5"

       การประชุมวิชาการระดับชาติ "ราชภัฏกรุงเก่า ครั้งที่ 5"
วันที่ 15 - 16 ธันวาคม 2565
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา, จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เปิดรับบทความตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2565
แจังผลการพิจารณา 21 ตุลาคม 2565
ปิดรับบทความฉบับสมบูรณ์ 11 พฤศจิกายน 2565
จัดการประชุมวิชาการ 15-16 ธันวาคม 2565
Website: https://www.aru.ac.th/arucon/2022/
=========================
หัวข้อในการประชุม:
1. กลุ่มการศึกษา: ได้แก่ การศึกษา การบริหารการศึกษา การบริหารการศึกษา การวัดและประเมินผล การประกันคุณภาพทางการศึกษา เทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา จิตวิทยาการศึกษา พัฒนศึกษาศาสตร์
2. กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์: ได้แก่ มนุษยศาสตร์ นิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ บริหารศาสตร์
3. กลุ่มวิทยาการจัดการและบริหารธุรกิจ: ได้แก่ การบัญชี การจัดการ การบริหารธุรกิจ การจัดการการประกอบการ เทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ การบริหารการเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ การจัดการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ และเศรษฐศาสตร์
4. กลุ่มวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม: ได้แก่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ศึกษา และวิศวกรรมศาสตร์
5. กลุ่มวิจัยรับใช้สังคม: ได้แก่ บทความที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนและท้องถิ่น โดยครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน การศึกษา ภาษาศาสตร์ การจัดการชุมชน ออกแบบทัศนศิลป์ รัฐประศาสนศาสตร์ นิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ คหกรรม เทคโนโลยีอาหาร หรือสาขาวิชาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องสังคม
=========================
ติตต่อสอบถาม:
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
หมายเลขโทรศัพท์: 035-276-577
E-mail: arucon@aru.ac.th


: 22 ก.ค. 2565