เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: "วิถีโลก วิถีถิ่น เพื่อความยั่งยืนของสังคมพหุวัฒนธรรม"

       การประชุมวิชาการระดับชาติ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16: "วิถีโลก วิถีถิ่น เพื่อความยั่งยืนของสังคมพหุวัฒนธรรม"
จัดโดยสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี ร่วมกับ สมาคมญี่ปุ่นศึกษาแห่งประเทศไทย
หัวข้อ: "วิถีโลก วิถีถิ่น เพื่อความยั่งยืนของสังคมพหุวัฒนธรรม" (Think Global Live Local for sustainable Multi-Cultural Society)
วันที่ 17 - 18 พฤศจิกายน 2565
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่ Onsite ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี, จังหวัดกาญจนบุรี
Deadline submission: รอบ 1, 31 กรกฎาคม 2565 // รอบ 2, 31 สิงหาคม 2565
Template: Scan QR Code ในรูป

Website: https://www.jfbkk.or.th/th/jsat16/
Facebook: https://www.facebook.com/Japanese-Studies-Association-of-Thailand-JSAT-263950137603749/?ref=page_internal

=========================
รับบทความสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ที่เกี่ยวกับญี่ปุ่น (ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ด้านภาษาศาสตร์ การสอน วรรณกรรม สังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ การเมือง คติชนวิทยา มานุษวิทยา ฯลฯ

=========================
** พิเศษ ผู้ส่งบทความรอบบที่ 1 และได้รับคัดเลือกให้นำเสนอ ฟรี ค่าลงทะเบียน (10 ท่านแรก) **

=========================
บทควาที่โดดเด่นจะได้รับคัดเลือกเพื่อเผยแพร่ในวารสาร JSN Journal (TCI_1) หรือ วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี (TCI_2) โดยได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมดำเนินการ

=========================

ติดต่อสอบถาม:
E-mail: Jsat2022.kru@gmail.com
Facebook: Japanese Studies Association of Thailand - JSAT, https://www.facebook.com/Japanese-Studies-Association-of-Thailand-JSAT-263950137603749/


: 26 ก.ค. 2565