เรื่อง :: The Cosmetic and Beauty International Conference 2022: "Future of the next beauty" (CBIC 2022)

       The Cosmetic and Beauty International Conference 2022: "Future of the next beauty" (CBIC 2022)
จัดโดยสำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับ สมาคมนักเคมีเครื่องสำอางแห่งประเทศไทย
วันที่ 7 - 9 ธันวาคม 2565
ณ Hybrid Conference, การประชุมออนไลน์ ควบคู่กับ ห้องคำมอกหลวง (ME-518) ชั้น 5 อาคาร M-Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง, จังหวัดเชียงราย
Deadline submission: 31 สิงหาคม 2565
Website: https://cbic.mfu.ac.th/
ข้อมูลเพิ่มเติม: https://bit.ly/3IcreOs

หัวข้อในการประชุม:
• Innovative Healthy Beauty and Well-Being: long COVID and well-being, new normal cosmetic, supplement for immune booster
• Hemp & Cannabis in cosmetic and wellness
• Cosmetic active ingredients: natural products, extraction, biological active ingredient, raw material, novel active ingredient, eco-friendly material
• Cosmetic Formulations: formulation method, green process, novel technique, cosmeceuticals, fragrance and perfumery, spa products
• Efficacy and clinical trial tests: standardized protocol, new model, instrument, safety issue
• Nanotechnology and Delivery systems: nanoencapsulation, nanomaterial, nanosized cosmetic, delivery system
• Beauty technology for wellness: beauty treatment, aromatherapy, phytonutrients & nutraceuticals, anti-obesity, weight & cellulite management, novel instruments for beauty and health, novel instrument, makeover, hair design
• Other related areas: cosmetic survey, regulation, manufacturing and quality control, green and sustainable cosmetic

ติดต่อสอบถาม:
CBIC 2022 Secretary;
อาจารย์ณัฐกานต์ ปัญญาจริวัฒน์ [Miss Nattakan Panyachariwat], สำนักวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง [School of Cosmetic Science] มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หมายเลขโทรศัพท์: 053-916-829
หมายเลขโทรสาร: 053-916-831
E-mail: cbic@mfu.ac.th


: 26 ก.ค. 2565