เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรม เรื่อง Invertebrate Immunology

       

 
         ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับมหาวิทยาลัย Swansea ประเทศสหราชอาณาจักร กำหนดการฝึกอบรม เรื่อง Invertebrate Immunology โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรับทราบองค์ความรู้ใหม่เกี่ยวกับระบบภูมิคุ้มกันของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง และทบทวนเทคโนโลยีต่างๆที่เหมาะสมกับการวิเคราะห์ระบบภูมิคุ้มกัน รวมทั้งสร้างความร่วมมือในการทำวิจัยระหว่างผู้เชี่ยวชาญและผู้เข้าร่วมที่มีความสนใจ ระหว่างวันที่ 4 - 5 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมออดิทอเรียม อาคารบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธร อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 24 พ.ค. 2562