เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ลงในวารสาร มทร.อีสานฉบับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

       

 
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสานขอเชิญชวนอาจารย์ บุคลากร และบัณฑิตศึกษาส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารดังกล่าว โดยศึกษารายละเอียดได้จากคำแนะนำสำหรับผู้เขียนและวารสารที่ได้รับการตีพิมพ์แล้ว โดยส่งบทความไฟล์ word, pdf และแบบฟอร์มการส่งบทความ แนบผ่านระบบ https://www.tci-thaijo.org/index.php/rmuti/index
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 14 มิ.ย. 2562