เรื่อง :: มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

       

 
         มหาวิทยาลัยขอนแก่น ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิจัยสถาบัน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับออนไลน์

สามารถลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ : https://irj.kku.ac.th/2019/
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 14 มิ.ย. 2562