เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus

       

 
         สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประชาสัมพันธ์วารสารวิชาการ Current Applied Science and Technology เข้าสู่ฐานข้อมูลนานาชาติ Scopus โดยผู้สนใจสามารถส่งผลงานวิชาการผ่านทางเว็บไซต์ https://www.tci-thaijo.org/index.php/cast
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 14 มิ.ย. 2562