เรื่อง :: การประชุมวิชาการหม่อนไหมโลก ครั้งที่ 25

       

 
         มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการด้านการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาในสถาบันส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอแบบปากเปล่าหรือแบบโปสเตอร์ในการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ตั้งแต่วันที่1 มิถุนายน 2562 – 30 กันยายน 2562 ทางเว็บไซต์ www.psued.org พร้อมทั้งขอเชิญผู้สนในเข้าร่วมประชุมวิชาการดังกล่าวด้วย สำหรับค่าลงทะเบียน ค่าเดินทาง และค่าที่พัก ของผู้เข้าร่วมประชุมขอให้เบิกค่าใช้จ่ายจากต้นสังกัด
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช
โทรศัพท์ : 0 7428 9211
E-mail : wilailuck.p@psu.ac.th
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 14 มิ.ย. 2562