เรื่อง :: ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000บาท

       

 
         ประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษานักศึกษาจิตอาสาของมูลนิธิวิทยาลัยหมู่บ้านจอมบึง จำนวน 40 ทุน ทุนละ 5,000บาท
คุณสมบัติ
- นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
- ผลการเรียนเฉลี่ยที่ผ่านมาไม่ต่ำกว่า 2.00
- มีความประพฤติดี และมีจิตอาสา
รับสมัครตั้งแต่วันจันทร์ที่ 9 กันยายน 2562 ถึง วันศุกร์ที่ 27 กันนายน 2562 รับใบสมัครได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์ฯ
ส่งใบสมัคร ภายในวันจันทร์ที่ 30กันยายน 2562 ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 


: 10 ก.ย. 2562