เรื่อง :: การรับสมัครทุนการศึกษามูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2562

       

 
         มูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่งประสงค์ให้ทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ที่มีความประพฤติดี ผลการเรียนดี เข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องและตั้งใจศึกษาเล่าเรียน นักศึกษาที่สนใจขอรับใบสมัคร ได้ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หรือดาวโหลดใบสมัครได้ที่ http://bit.ly/30jcG9h ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันจันทร์ที่ 26 สิงหาคม 2562
-ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562
-สอบสัมภาษณ์ วันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมไม้แดง ชั้น 2 อาคาร 1
-ประกาศผลผู้สอบผ่านสัมภาษณ์ วันพฤหัสบบดีที่ 29 สิงหาคม 2562
-คณะจัดส่งรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ให้กองพัฒนานักศึกษา วันศุกร์ที่ 30 สิงหาคม 2562
 
รายละเอียดเพิ่มเติม
 


: 20 ส.ค. 2562