เรื่อง :: ใบสมัครโครงการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ประจำปีการศึกษา 2562

       

 
         โครงการทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย (คสม.) ประจำปีการศึกษา 2562
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1.นักศึกษาภาคปกติทุกชั้นปี
2.มีผลการเรียนดี
3.มีความประพฤติดี
4.มีจิตอาสา
5.ขาดแคลนทุนทรัพย์
 
ดาวน์โหลดใบสมัคร
 


: 18 ต.ค. 2562