เรื่อง :: การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 12

       
การประชุมเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ครั้งที่ 12
The 12th STOU National Research Conference
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
ณ การประชุมออนไลน์

Deadline submission: วันศุกร์ที่ 2 กันยายน 2565 เวลา 16.30 น.
Website: https://grad-research.stou.ac.th/

ขอบข่ายของหัวข้อ:
1) กลุ่มมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3) กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ติดต่อสอบถาม:
ฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานบัณฑิตศึกษา สำนักบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
หมายเลขโทรศัพท์: 02-504-7568-9
หมายเลขโทรสาร: 02-503-4918

* หมายเหตุ กรุณาติดต่อในเวลาทำการ *
นางสุพัตรา ทีนาคะ, เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาศิลปศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
E-mail: grad.supattra@gmail.com
นางอัญชลี บิดหล่า, เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชารัฐศาสตร์ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาการจัดการ
E-mail: grad.anchalee61@gmail.com
นางสาวอำนวย ก้อนบุญไสย์, เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชามนุษยนิเวศศาสตร์ สาขาวิชานิเทศศาสตร์
E-mail: grad.amnuay@gmail.com
นางสาวกัญญาภัทร์ โคตวินนท์, เจ้าหน้าที่ประสานงานบทความสาขาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์และสหกรณ์ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์
E-mail grad.kanyapat@gmail.com


: 22 ส.ค. 2565