เรื่อง :: อพวช. ขอเชิญ ส่งบทความและบทคัดย่อสำหรับพิจารณาคัดเลือกและนำเสนอในงาน สัมมนาวิชาการนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาครั้งที่ 3: ความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคม (The 3rd International Symposium on Natural Science: Natural Resource Stability and People’s Responsibility for Society)

       
สัมมนาวิชาการนานาชาติ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ครั้งที่ 3: "ความยั่งยืนทางด้านทรัพยากรธรรมชาติและความรับผิดชอบต่อสังคม"
The 3rd International Symposium on Natural Science: "Natural Resource Stability and People’s Responsibility for Society"
วันที่ 1 - 2 ธันวาคม 2565
ณ พิพิธภัณฑ์พระรามเก้า องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.), จังหวัดปทุมธานี

Deadline submission: 31 สิงหาคม 2565
Website: https://www.nsm.or.th/nsm/th/node/15514
รายละเอียด: Scan QR Code
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มและรายละเอียดการเข้าร่วมสัมมนาได้ที่: Scan QR Code

Facebook ที่เกี่ยวข้อง: https://www.facebook.com/NHMThailand/photos/a.542954835815471/5029984317112478/

หัวข้อการนำเสนอมีความเกี่ยวข้อง:
1. งานวิจัยธรรมชาติวิทยา (Natural Science Research)
2. การอนุรักษ์และการจัดการคลังพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา (Collection Related Work)
3. งานสื่อสารวิทยาศาสตร์ (Natural Science Communication)

*** หมายเหตุ หากผู้นำเสนอต้องการตีพิมพ์ผลงานในเล่ม Proceeding งานสัมมนาวิชาการครั้งนี้ ผู้นำเสนอต้องส่งบทความฉบับเต็มเท่านั้น ผู้นำเสนอภาคบรรยายและภาคโปสเตอร์หากไม่ต้องการตีพิมพ์ผลงานในเล่ม Proceeding ส่งเฉพาะบทคัดย่อ ***

ติตต่อสอบถาม:
คุณศิริกัญญา หมายเลขโทรศัพท์: 02-577-9999 ต่อ 1639
คุณกมลชนก หมายเลขโทรศัพท์: 02-577-9999 ต่อ 1636
คุณทัศนัย หมายเลขโทรศัพท์: 02-577-9999 ต่อ 1634
หรือ E-mail: isns@nsm.or.th


: 22 ส.ค. 2565