เรื่อง :: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ในโอกาศที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

       คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ น้ำรินทร์ กาบแก้ว อาจารย์ ดร.นันทพร เกตุเลขา และอาจารย์ ณิชากร ปทุมรังสรรค์ ในโอกาศที่ได้รับการแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งผ่านการเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง


: 02 ก.ย. 2565