เรื่อง :: บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์ รับสมัครพนักงาน

       

     
 
บริษัท เอส พี เอ็ม อาหารสัตว์
รับสมัครพนักงาน
  1.ตำแหน่ง ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก Submerge state
2.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
3.ตำแหน่ง สัตว์บาล/หัวหน้ายูนิต
4.ตำแหน่ง พนักงานสงเสริมการขาย 2 ตำแหน่ง
5.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการฟาร์ม 5 ตำแหน่ง
6.ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ 5 ตำแหน่ง
7.ตำแหน่ง พนักงานประจำสำนักงาน 10 ตำแหน่ง
8.ตำแหน่ง พนักงานควบคุมเครื่องจักร 10 ตำแหน่ง
รายละเอียดตามเอกสารแนบ
 
     


: 21 เม.ย. 2559