เรื่อง :: รับสมัครอาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

       

     
 
   
   
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างรายเดือน

ตำแหน่ง
อาจารย์ประจำตามสัญญาจ้างรายเดือนสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

อัตราเงินเดือน
ระดับปริญญาเอก เดือนละ 21,000.00.- บาท
ระดับปริญญาโท เดือนละ 17,500.00.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโท สาขาคณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ หรือหลักสูตรและการสอน(คณิตศาสตร์)

การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
ตั้งแต่วันที่ 12 - 15 กรกฎาคม 2559

สอบคัดเลือก
วัน 25 กรกฎาคม 2559
1) ความรู้เฉพาะด้านที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
(ก) ทดสอบภาคทฤษฎี (สอบข้อเขียน)
2) ความรู้ความสามารถหรือทักษะที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน
(ก) ทดสอบภาคปฏิบัติ (ทดลองสอน)
3) ความเหมาะสมกับการปฏิบัติงาน
(ก) สัมภาษณ์

การประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559
http://science.mcru.ac.th

ทำสัญญาจ้างในวันที่ 29กรกฎาคม 2559
และเริ่มปฏิบัติงานในวันที่ 1 สิงหาคม 2559
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

 

 
     


: 12 ก.ค. 2559