เรื่อง :: แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงานเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปรกติ)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

                แนวปฏิบัติในการขอรับทุนอุดหนุนวิจัยงานเงินงบประมาณแผ่นดิน(แบบปรกติ)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ตามมติคณะรัฐมนตรีผ่านการพิจารณาจากสำนักคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.)


: 08 ก.ย. 2559