เรื่อง :: ขอเรียนเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเก็บ และรักษาตัวอย่างเห็ดราเพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์"

                พิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งเห็ดรา BIOTEC Bangkok Herbarium
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวัตถุประสงค์
– เพื่อเผยแพร่และสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการเก็บตัวอย่างเห็ดราเพื่องานทางด้านวิทยาศาสตร์
– เพื่อประชาสัมพันธ์ระเบียบวิธีการใช้บริการห้องปฏิบัติการเก็บรวบรวมสายพันธุ์จุลินทรีย์ BIOTEC Culture Collection และพิพิธภัณฑ์ตัวอย่างแห้งเห็ดรา BIOTEC Bangkok Herbarium เพื่อการทำงานร่วมกันที่ดีขึ้นระหว่างผู้ฝากตัวอย่างและผู้ให้บริการจัดเก็บตัวอย่าง

จำนวนและกลุ่มเป้าหมาย
จำนวนผู้เข้าอบรมไม่เกิน 30 คน จากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นอาจารย์ นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา และบุคลากรจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเชื้อจุลินทรีย์จำพวกเห็ดรา หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ค่าลงทะบียน (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม อาหารกลางวันและอาหารว่าง เอกสารการอบรม วัสดุวิทยาศาสตร์และค่าเดินทางไปยังอุทยานวังตะไคร้)
บุคคลทั่วไป / นักศึกษา 3,000 บาท

ปิดรับสมัคร
วันจันทร์ที่ 19 กันยายน 2559

ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่: หน่วยฝึกอบรม ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ
113 อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย ถนนพหลโยธิน
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120
โทรศัพท์ 0 2564 6700 ต่อ 3379 – 3382
โทรสาร 0 2564 6574
E-mail: TrainingUnit@biotec.or.th


: 01 ก.ย. 2559