เรื่อง :: แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งและต่ออายุ ชมรม/ชุมนุม รับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษา

       

แจ้งนักศึกษาที่มีความประสงค์จะจัดตั้งและต่ออายุ ชมรม/ชุมนุม
รับเอกสารที่กองพัฒนานักศึกษาตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันศุกร์ที่ 23 กันยายน 2559


: 16 ก.ย. 2559