เรื่อง :: ประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ประเภท Stop Motionsy หัวข้อ "ไอทีเปลี่ยนโลก"

                สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์จึงจัดโครงการประกวดสื่อดิจิทัลสร้างสรรค์ ประเภท Stop Motion "ไอทีเปลี่ยนโลก"
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ... http://www.runirac.bru.ac.th/index.php/th/events/69-stop-motion


: 08 ก.ย. 2559