เรื่อง :: การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา 2559

       

ประกาศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
เรื่อง  การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง  ประจำปีการศึกษา  2559
-----------------------

           ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  จะจัดให้มีการดำเนินโครงการครูพันธุ์บึง  รุ่นที่  4  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อนำร่องการผลิตครูที่มีความรอบรู้ด้านวิชาการ  วิชาชีพครู ทักษะทางช่าง ทักษะในการใช้เทคโนโลยี  และทักษะอื่นที่จำเป็นสำหรับครูในการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน       โดยจะรับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาเป็นรายเดือน  เดือนละ  2,000  บาท  และได้รับการยกเว้นค่าเล่าเรียนตลอดหลักสูตร  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 1. เป็นนักศึกษาสาขาวิชาชีพครู  (ค.บ.)  และกำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่  2  ในปีการศึกษา  2559

โดยรับนักศึกษาเพศชาย  จำนวน  10  คน 

 1. มีผลการเรียนเฉลี่ยในชั้นปีที่  1  ตั้งแต่  3.00  ขึ้นไป
 2. ต้องพักประจำในบ้านพักที่มหาวิทยาลัยจัดให้ตลอดระยะเวลาที่รับทุน  และสามารถทำภารกิจประจำจากครูพี่เลี้ยงในโครงการครูพันธุ์บึงเพื่อหล่อหลอมจิตวิญญาณความเป็นครูพันธุ์บึง
 3. มีความประพฤติเรียบร้อย  สนใจ  ตั้งใจเรียน  และสามารถใช้เวลาในตอนเย็น  และวันหยุด          เพื่อรับการศึกษาเพิ่มเติมตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
 4. มีจิตอาสาและผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการประจำหลักสูตรหรือประธานสาขาวิชา

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. แบบคำขอรับทุนการศึกษา
 2. รูปถ่ายนักศึกษา  ขนาด  1  นิ้ว  ติดแบบคำขอรับทุน
 3. หนังสือแสดงความคิดเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา
 4. หนังสือรับรองการมีความประพฤติที่เหมาะสม  สมควรได้รับทุนจากคณะกรรมการประจำหลักสูตร  หรือประธานสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัด
 5. เอกสารอื่น  ๆ  ตามที่ระบุในแบบคำขอรับทุน

 

การสมัครขอรับทุน

 1. ติดต่อขอแบบฟอร์ม  “รับสมัครทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง”  ที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  หรือ  Download  เอกสารได้ที่หน้าเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 2. ส่งเอกสารขอรับทุนที่สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ภายในวันที่  30  กันยายน  2559

แนวทางการคัดเลือก

 1. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ในวันที่  3  ตุลาคม  2559  ทางเว็บไซต์ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และคณะที่นักศึกษาสังกัด
 2. เข้ารับการสัมภาษณ์เพื่อขอรับทุน  โดยนักศึกษาต้องเตรียมแฟ้มสะสมผลงาน  ตั้งแต่ช่วงระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย  จนถึงปัจจุบัน  ในวันพุธที่  12  ตุลาคม  2559  ณ  ห้องไม้แดง  2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เวลา  13.00  น.  เป็นต้นไป

การประกาศผลการคัดเลือกและรายงานตัว
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก  พร้อมรายชื่อสำรอง  ภายในวันศุกร์ที่  14  ตุลาคม  2559
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก  รายงานตัวที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วันที่  17   ตุลาคม  2559  ตั้งแต่เวลา  09.00 – 16.30  น.
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการ  ภายในวันที่                   18  ตุลาคม  2559

ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาและเข้ารับการปฐมนิเทศ  วันที่  29  ตุลาคม  2559  ณ  ห้องไม้แดง  2  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยนักศึกษาต้องพาผู้ปกครองมาเข้ารับการปฐมนิเทศด้วย


ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง

ใบสมัคร


: 12 ก.ย. 2559