เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี ขอเชิญชวนบุคลากรส่งบทความตีพิมพ์ในวารสารลวะศรี(วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี) และวารสารลวะศรี(มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์)


: 27 ก.ย. 2559