เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ลิเล็กตรอน HITACHI

                ขอเชิญเข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง กล้องจุลทรรศน์ลิเล็กตรอน HITACHI ("HITACHI"FE-SEN and TEM workshop) ในวันพฤหัสสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ.2559 ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์


: 27 ก.ย. 2559