เรื่อง :: ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องMikrotik Certified Network Associate (MTCNA)

                ห้องปฏิบัติการ Systems Biology and Bioinformatics (SBI) สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบการอบรม (สรบ.) ได้กำหนดจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง Mikrotik Certified Network Associate (MTCNA) พร้อมสอบประกาศนียบัตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มบุคลากรด้านสื่อสารข้อมูลที่มีความสามารถระดับประกาศนียบัตร MTCNA โดยกำหนดจัดจำนวน 10 รุ่นๆ ละ 10 คน ณ ห้อง Computer 2 ชั้น 3 อาคาร BRI มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน รายละเอียดรุ่นที่เปิดอบรม ดังนี้
รุ่นที่ 1. วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2559
รุ่นที่ 2. วันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2559
รุ่นที่ 3. วันที่ 9-12 มกราคม 2560
รุ่นที่ 4. วันที่ 6-9 กุมภาพันธ์ 2560
รุ่นที่ 5. วันที่ 6-9 มีนาคม 2560
รุ่นที่ 6. วันที่ 22-25 พฤษภาคม 2560
รุ่นที่ 7. วันที่ 5-8 มิถุนายน 2560
รุ่นที่ 8. วันที่ 3-6 กรกฎาคม 2560
รุ่นที่ 9. วันที่ 21-24 สิงหาคม 2560
รุ่นที่ 10 วันที่ 4-7 กันยายน 2560
รายละเอียดเพิ่มเติมดูได้ที่ http://academy.sbi.kmutt.ac.th/mtcna/
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ฤดี วงษ์แก้ว / กัญยาณี ทิพย์มณี โทร. 0-2470-7450-2 โทรสาร 0-2452-3466


: 27 ก.ย. 2559