เรื่อง :: ขอเชิญบุคลกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม "การฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล"

       

         สำนักการศึกษาต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจัดทำหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรสู่มืออาชีพโดยใช้
"การฝึกอบรมมิติใหม่ ทริปเปิ้ลไฟฟ์โมเดล" จึงขอเชิญบุคลกรผู้สนใจเข้าร่วมอบรม โดยสำรองที่นั่งได้ที่ ฝ่ายบริหารการอบรม สำนักการศึกษาต่อเนื่อง โทรศัพท์ 0 2504 7716-18
รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย


: 31 ต.ค. 2559