เรื่อง :: สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศบุคลากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"

       

สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศบุคลากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
-----------------------
          สถาบันพัฒนาความเป็นเลิศบุคลากรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการใช้นวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21"
1.หลักสูตรเทคนิคและโปรแกรมสำหรับการผลิตสื่อวีดีโอเพื่อการเรียนการสอน
2.เทคนิคการสร้างสื่อ e-Learning แบบปฏิสัมพันธ์ด้วย Captivate
3.เทคนิคการออกแบบ Infogrphic เพื่อสร้างสื่อการเรียนการสอนและการนำเสนอ
4.เทคนิคการสร้างสื่อการเรียนรู้แบบปฏิสัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยี AR


: 21 ต.ค. 2559