เรื่อง :: โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA รุ่นที่ 3

       

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์อย่างถูกต้องในการสกัด DNA รุ่นที่ 3
วันจันทร์ที่ 28 พฤศจิการยน พ.ศ. 2559
-----------------------


: 04 พ.ย. 2559