เรื่อง :: ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม

       

           ศูนย์บริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรม
1.หลักสูตร “วิธีปฏิบัติงานด้านการเงิน บัญชี พัสดุ ข้อบกพร่องที่ตรวจสอบพบและแนวทางปฏิบัติในการเบิกจ่ายของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น" **วันที่อบรม จันทร์ที่ 19 - อังคารที่ 20 ธันวาคม 2559 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
2.หลักสูตร “การบริหารความเสี่ยงและการเขียนรายงานควบคุมภายใน ตามมาตรฐานของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน" **วันที่อบรม พฤหัสบดีที่ 26 - ศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
3.หลักสูตร “การเขียนหนังสือราชการ รายงานการประชุม การวิเคราะห์ กลั่นกรอง และการเกษียนหนังสืออย่างมืออาชีพ" **วันที่อบรม จันทร์ที่ 23 - พุธที่ 25 มกราคม 2560 ณ โรงแรมเอเชี่ยน หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


: 15 พ.ย. 2559