เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ครั้งที่ 9

       

          มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัย” ขึ้นอย่างต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2547 โดยปี พ.ศ. 2560 ในโอกาสที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครบปีที่ 25 แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงได้กำหนดให้มีการประชุมวิชาการระดับชาติ วันที่ 30-31 มีนาคม 2560 ณ อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในหัวข้อ Research for Competitiveness and Contextual Innovation เพื่อเป็นเวทีสาธารณะด้านการวิจัยและวิชาการให้กับคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการและนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนความรู้ อันจะนำไปสู่การสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การพัฒนาต่อยอดงานวิจัย ตลอดจนพัฒนางานวิจัยไปสู่การสร้างนวัตกรรม เพื่อกระตุ้นให้เกิดการพัฒนางานวิจัยที่เข้มแข็ง มั่นคง มั่งคั่งและยั่งยืน ตอบสนองความต้องการของสังคมอย่างแท้จริง

ในการนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จึงขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าร่วมการนำเสนอในที่ประชุมวิชาการ ตลอดจนเข้าร่วมการประชุมวิชาการดังกล่าว ได้ที่ http://research.wu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา คุณลัดดาวัลย์ หรือคุณโกสินธุ์ โทร 075 673 5666 075 6735665 โดยหมดเขตรับบทคัดย่อภายในวันที่ 15 ธันวาคม 2559


: 08 พ.ย. 2559