เรื่อง :: บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรม

       

         โครงการฝึกอบรมประจำปีงบประมาณ2560
บริษัท พีค เทรนนิ่ง แอนด์ ดีเวลอปเม้นท์ จำกัด ขอเชิญท่านผู้สนใจเข้าอบรม
1.การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ รุ่นที่ 32
2.การจัดทำแผนปฏิบัติการและการเขียนโครงการ รุ่นที่ 16
3.การจัดทำแผนกลยุทธ์องค์กรแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธ์ รุ่นทึ่ 33
4.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการประชุมอย่างมืออาชีพ
5.โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเสนออย่างมืออาชีพ
ผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบท้าย
 


: 20 ธ.ค. 2559