เรื่อง :: การประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners”

       

          การเรียนรู้ในปัจจุบันและอนาคต ไม่เพียงแค่การรับความรู้จากผู้สอนแต่เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีการวางแผนออกแบบวิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองอีกด้วย มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จึงจะจัดประชุมวิชาการ The 5th PSU Education Conference ภายใต้หัวข้อ “Instructional Design for Autonomous Learners” ในระหว่างวันที่ 19– 20 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี เพื่อการจัดการเรียนรู้ที่มาจากงานวิจัย หรือกระบวนการจัดการความรู้เพื่อการเรียนการสอน และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งประกอบด้วยคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ และจากสถาบันอื่นทั่วประเทศ จำนวนประมาณ 300 คน สามารถนำความรู้ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยในการประชุมจะมีปาฐกถาพิเศษ การอภิปรายจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภายในและต่างประเทศ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การนำเสนอผลงานวิจัย แบบปากเปล่าและแบบโปสเตอร์
ผู้สนใจต้องการเสนอผลงาน ส่งผลงานวิจัย/นวัตกรรมการศึกษา ได้จนถึงวันที่ 15 กรกฎาคม 2559โดยสามารถลงทะเบียนเพื่อส่งผลงาน ได้ที่ www.psued.org และลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมการประชุมวิชาการได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าวตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณวิไลลักษณ์ ปรีชาพานิช กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี โทรศัพท์ 074 282 251-2 (สายภายใน โทร. 2251-2) โทรสาร 0 7455 8939 e-mail :wilailuck.p@psu.ac.th หรือ www.psued.org
 


: 22 ธ.ค. 2559