เรื่อง :: การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3”

       

          การประชุมวิชาการระดับชาติ “พิบูลสงครามวิจัย ครั้งที่ 3” พ.ศ. 2560 “Thailand 4.0 นวัตกรรมและการวิจัยเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
http://pibulresearch.psru.ac.th/2017/
 


: 22 ธ.ค. 2559