เรื่อง :: รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔ นักศึกษาหญิง

       

ประกาศคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ โครงการครูพันธุ์บึง รุ่นที่ ๔ นักศึกษาหญิง
------------------------------------------------------
        ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เรื่อง การสมัครขอรับทุนการศึกษาครูพันธุ์บึง ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙ โดยกำหนดรับสมัครถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ นั้น
        บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว ปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์ ดังนี้
 
== รายชื่อ == 
 
กำหนดการสัมภาษณ์ วันพุธที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุมไม้แดง ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เวลา ๑๓.๐๐ น. เป็นต้นไป

ประกาศผลการคัดเลือก ภายในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๐
นักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือก รายงานตัวที่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วันจันทร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. หากไม่มารายงานตัวถือว่าสละสิทธิ์

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกอย่างเป็นทางการภายในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
ผู้ได้รับการคัดเลือกทำสัญญาและเข้ารับการปฐมนิเทศ วันพุธที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องไม้แดง ๒ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยนักศึกษาต้องพาผู้ปกครองมาเข้ารับการปฐมนิเทศด้วย
 


: 06 ม.ค. 2560