เรื่อง :: สถาบันคลังสมองของชาติขอเชิญเข่าร่วมหลักสูตร "การบริหารความขัดแย้งในมหาวิทยาลัย" (Conflict Management)

       

 

16 -17 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้อง Executive Junction ชั้นใต้ดิน โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กรุงเทพฯ

สามารถ Download เอกสารได้ที่นี่
1. เอกสารโครงการ
2. กำหนดการหลักสูตร
3. แผนที่โรงแรม ปทุมวัน ปริ๊นเซส

หมายเหตุ : 
1. สถาบันฯ รับสมัครผู้เข้าร่วมหลักสูตร จำนวน 30 ท่าน เท่านั้น โดยพิจารณาจากลำดับการสมัครและการชำระค่าลงทะเบียนภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
2. ค่าลงทะเบียน 28,000 บาท (รวมที่พัก 1 คืน) ต่อ 1 ท่าน
3. หากผู้สมัคร ยกเลิก การเข้าร่วมหลักสูตร สถาบันฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการคืนค่าลงทะเบียน แต่สามารถส่งผู้แทนเข้าร่วมได้

 


: 31 ม.ค. 2560