เรื่อง :: ขอเชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการเรื่อง "รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน"

       

 

ด้วย สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) (สพภ.) ได้มีการกำหนดจัดงานการสัมมนาวิชาการ เรื่อง “รักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 23 – 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ โรงแรมโกลเด้น บีช ชะอำ จังหวัดเพชรบุรี เนื่องจากงานวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนในปีงบประมาณ 2557 มีผลผลิตแล้วเสร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้จึงเห็นควรให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัยในรูปแบบการสัมมนาวิชาการ และการจัดแสดงผลงานภาคนิทรรศการให้กับนักวิชาการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจสามารถนำผลงานวิจัยไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์

  • ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาได้ทางเว็บไซต์  http://parb.nrct.go.th/thai/register.php?id=43  ภายในวันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
  • รายละเอียดเพิ่มเติม http://parb.nrct.go.th/thai/news_detail.php?id=43 หรือโทร. 0 2561 2445 ต่อ 412 – 413 (พรปวีณ์/กรรณิกา) E-mail : enviro.climate.nrct@gmail.com
 


: 31 ม.ค. 2560