เรื่อง :: ขอเชิญส่งบทความวิชาการหรือบทความวิจัยเพื่อ "ประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรมครั้งที่ 3"

       

 
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและวิศวกรรม ครั้งที่ 3 (NCITE 2017)
หัวข้อ "เทคโนโลยีอัจฉริยะ เพื่ออุตสาหกรรม 4.0"
วันที่ 3 - 4 พฤษภาคม 2560
ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, จังหวัดอุบลราชธานี
รายละเอียด ดังนี้ http://www.itech.ubru.ac.th/ncite2017/
 


: 30 ม.ค. 2560