เรื่อง :: มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญอบรม 6 หลักสูตร

       

 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขอเชิญอบรม 6 หลักสูตร
1. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำวิจัยออนไลน์ (Online Research) (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๓ – ๔
2. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการวิเคราะห์ข้อมูลและการวิจัยด้วยโปรแกรม SPSS (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ ๓ - ๔
3. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล รุ่นที่ ๑ – ๒
4.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแบบประเมิน KPI (ภาคปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑ - ๒
5. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการทำผลงานวิจัย (ฝึกปฏิบัติ) รุ่นที่ ๑๒ – ๑๓
6. โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงกับการออกแบบระบบควบคุมภายในแบบบูรณาการภายใต้มาตรฐาน COSO (ภาคปฏิบัติ)รุ่นที่ ๑ - ๒
ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ird.stou.ac.th
 


: 31 ม.ค. 2560