เรื่อง :: ประกาศให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

       

 
สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.otep.go.th/ และ http://www.otep-npt.go.th/
 


: 31 ม.ค. 2560