เรื่อง :: ขอเชิญบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร "การประเมิณผลโครงการสำหรับนักวิจัย" รุ่นที่ 6-8

       

 
ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตร"ประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย"รุ่นที่ 6-8

สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร(องค์การมหาชน) หรือสวก.ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) จัดโครงการฝึกอบรมการประเมินผลโครงการสำหรับนักวิจัย"รุ่นที่ 6-8 ให้แก่นักวิชาการ/นักวิจัย จำนวน 100 คน  มีกำหนดจัดโครงการฝึกอบรม หลักสูตร 

1 รุ่นที่ 6 ในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สำนักงานหใญ่(ส่งใบสมัคราภายในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560)

2. รุ่นที่ 7 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สำนักงานใหญ่(ส่งใบสมัครภายในวันที่ 10 มีนาคม 2560)

3.รุ่นที่ 8 ในวันอังคารที่ 18 เมษายน 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 24 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.)สำนักงานใหญ่(ส่งใบสมัครวันที่ 31 มีนาคม 2560) (ตามเอกสารแนบ ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

 


: 06 ก.พ. 2560