เรื่อง :: ขอเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมการฝึกอบรมระยะสั้น ประจำปี 2560

       

 
สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล กำหนดจัดการอบรมระยะสั้นประจำปี 2560 จำนวน 9 หลักสูตร ณ อาคารประชาสังคมอุดมพัฒน์ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จัหวัดนครปฐม (รายละเอียดหลักสูตรการอบรมดังเอกสารแนบ)
ทั้งนี้ท่านที่สนใจสามารถเข้าดูรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งหลักสูตรไทยและหลักสูตรนานาชาติได้ที่เว็บไซต์ http://www.ms.ipsr.mahidol.ac.th/training_web/index.php
 


: 27 ก.พ. 2560