เรื่อง :: ขอเรียนเชิญส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง ไทยแลนด์ 4.0 โมเดลพัฒนาชาติสู่การพัฒนางานวิจัย

       

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย "โมเดลไทยแลนด์ 4.0 ขับเคลื่อนงานวิจัยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน"
รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ ผู้อำนวยการสถาบันคลังสมองของชาติ
หัวข้อการบรรยาย "การพัฒนางานวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมโมเดลไทยแลนด์ 4.0"
และ ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบูรณาการวิจัยและความร่วมมือเพื่อพัฒนาเชิงพื้นที่ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
หัวข้อการบรรยาย "การวิจัยเชิงพื้นที่เพื่อพัฒนาสังคมและประเทศโมเดลไทยแลนด์ 4.0"
ในวันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560
ณ ห้องประชุม อาคารรับรอง (อาคาร 11) ชั้น 9
มรภ.บ้านสมเด็จเจ้าพระยา

สำหรับบุคคลภายในทางสถาบันวิจัยและพัฒนามีการออกใบรับรองการเข้าร่วมฟังบรรยาย

ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/1hDFXf2ZS7m1gWt52 ตั้งแต่บัดนี้ - 28 ก.พ. 60
ติดต่อผู้ประสารงานโครงการ น.ส.จิรภรณ์ คล้ายวิจิตร
โทร. 02-473-7000 ต่อ 1600 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://research.bsru.ac.th

 


: 27 ก.พ. 2560